Bánh Nhám

Độ hạt #40 – #800

Ứng dụng: Đánh bóng kim loại nặng